top of page
30 września 2015 r.

Doświadczenia Władysława Stasiaka w zwiększaniu bezpieczeństwa publicznego

W środę 30 września br. zastępca szefa BBN Jarosław Brysiewicz oraz dyrektor Gabinetu Szefa Biura Dariusz Gwizdała wzięli udział w konferencji: „Program Władysława Stasiaka Razem Bezpieczniej – przyczynek do dyskusji o roli prewencji w zapewnianiu bezpieczeństwa”.

Dyskusję zorganizowaną w Krajowej Szkole Administracji Publicznej rozpoczęły wystąpienia Pani Barbary Stasiak oraz ministra Jarosława Brysiewicza przybliżające doświadczenia śp. Władysława Stasiaka związane z bezpieczeństwem publicznym. Zarówno w czasie kiedy pełnił obowiązki zastępcy prezydenta m. st. Warszawy, jak i w czasie sprawowania przez niego urzędu wiceministra i ministra spraw wewnętrznych i administracji.

- Przede wszystkim uważał, że konieczna jest współpraca -  mówiła Barbara Stasiak, wdowa po ministrze W. Stasiaku - Tak pomiędzy samymi instytucjami, jak i innymi zainteresowanymi: samorządami, społecznościami lokalnymi, stowarzyszeniami. Miał świadomość, że w pojedynkę nawet najlepsza instytucja nie jest w stanie poradzić sobie z zagrożeniami dla bezpieczeństwa. Uważał, że należy sięgać do doświadczeń społeczności lokalnych i angażować je do współpracy.

Kolejna rzeczą, do której minister W. Stasiak przykładał znaczną wagę było budowanie pozytywnego wizerunku służb mundurowych, co wiązało się przede wszystkim z potrzebą spełniania ich roli, jako instytucji zaufania publicznego.

W tym kontekście B. Stasiak zwróciła uwagę na znaczenie, jakie dla Władysława Stasiaka miało zarówno obniżanie faktycznych wskaźników przestępstw, jak i podejmowanie działań mających prowadzić do zwiększania poczucia bezpieczeństwa w społeczeństwie.

W swoim wystąpieniu nawiązał do tego zastępca szefa BBN Jarosław Brysiewicz: - Minister Stasiak przystąpił do pełnienia obowiązków zastępcy prezydenta miasta stołecznego Warszawy nie tylko z misją poprawy bezpieczeństwa w mieście, ale też zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

J. Brysiewicz zaznaczył, że pomysły i programy W. Stasiaka realizowane były tak, że po trzech latach przyniosły wymierne efekty, znajdujące odbicie w badaniach opinii społecznej. 

- Jednym z przedsięwzięć było opracowanie warszawskiej mapy bezpieczeństwa. W pierwszych miesiącach urzędowania Władysław Stasiak odbył około stu spotkań z mieszkańcami w różnych miejscach miasta. Wszędzie tam gdzie były punkty zapalne i społeczność lokalna była zainteresowana współdziałaniem. W trakcie tych spotkań, często w bardzo trudnych warunkach, starano się zdiagnozować sytuację i poszukiwać sposobu rozwiązywania problemów – mówił o jednym z programów W. Stasiaka zastępca szefa BBN.

J. Brysiewicz przypominał również, że działania Władysława Stasiaka w m. st. Warszawa koncentrowały się też wokół zacieśniania współpracy z Policją, dostosowania zadań i kultury pracy Straży Miejskiej do nowych wyzwań, zwiększania liczby patroli na ulicach czy rozwiązania problemu bezpieczeństwa w takich miejscach jak warszawski Dworzec Centralny i jego okolice.

Odnosząc się do okresu pełnienia przez W. Stasiaka funkcji wiceministra spraw wewnętrznych i administracji odpowiedzialnego za nadzór nad służbami mundurowymi, a następnie ministra spraw wewnętrznych i administracji, J. Brysiewicz zwracał uwagę, że był to także okres jego niesłabnącej aktywności na polu zwiększania bezpieczeństwa publicznego.

- W grudniu 2006 r. uchwałą rządu przyjęty zostaje program „Razem bezpieczniej”, a na początku 2007 r. Sejm jednogłośnie uchwala ustawę o modernizacji służb bezpieczeństwa i porządku publicznego – mówił zastępca szefa BBN, podkreślając, że czas sprawowania urzędu przez ministra W. Stasiaka, to także czas zauważalnej poprawy ocen społecznych dotyczących stanu bezpieczeństwa.  

Według J. Brysiewicza na sukces ten składało się oczywiście wiele elementów, a jednym z nich było skoncentrowanie się ministra W. Stasiaka na budowaniu wspólnot przy rozwiązywaniu problemów - współdziałania wielu podmiotów i środowisk. Stąd też m.in. idea i nazwa programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań ”Razem bezpieczniej”, opracowanego w MSWiA pod kierownictwem W. Stasiaka.

- Był to pierwszy program prewencyjny, w którym to nie minister wydawał polecenia i oczekiwał rezultatów, a który umożliwił powstawanie oddolnych inicjatyw. „Razem bezpieczniej” pozwalało na tworzenie programów przez lokalne społeczności, stykających się z problemem przestępczości – mówił J. Brysiewicz.

ZOBACZ: Program „Razem bezpieczniej”

O genezie, założeniach i perspektywach programu „Razem bezpieczniej” w dalszej części konferencji mówili m.in. Elżbieta Rusiniak z Departamentu Porządku Publicznego MSW, gen. Władysław Padło, Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. kontaktów z samorządem terytorialnym i organizacjami społecznymi oraz insp. Grzegorz Łach, przedstawiciel Komendy Głównej Policji.

Sama rola prewencji w ograniczaniu przestępczości poruszona została w wystąpieniach mł. insp. Anny Kuźni z Komendy Głównej Policji oraz Ewy Gawor, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy.

Źródło: BBN

bottom of page